การจัดส่งสินค้า

  • หากลูกค้าทำรายการสั่งซื้อสินค้าและมีการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ สินค้าจะถูกจัดเตรียมและดำเนินการจัดส่งสินค้าโดยเร็วที่สุดแก่ลูกค้า ภายในระยะเวลา 15 – 30 วัน  (ทำการ และยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
  • การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า บางครั้งอาจอาจจะเกิดความล่าช้า อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย  จากภัยธรรมชาติ หรือ ผลกระทบทางการเมือง ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งเกิน 30 วันทำการ บริษัทฯจะทำการประสานงานกับบริษัทขนส่งเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหา ให้ลูกค้าได้รับสินค้าโดยเร็วที่สุด
  • เมื่อลูกค้าได้รับการแจ้งการจัดส่งสินค้าจาก พลัสเทค ชอป สินค้าจะถูกจัดส่งไปตามที่อยู่ ที่ลูกค้าได้ระบุไว้ ในขั้นตอนการทำรายการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง
  • ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้ดังนี้.
    บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ตรวจสอบสถานะสินค้าได้ที่ Thailand Post